A- Chức năng Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố

1- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ Thành phố.

2- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình công tác công đoàn và phong trào CNVC-LĐ Thành phố; đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các giải pháp để thực hiện các Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của thành phố.

3- Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ TP trong việc quản lý các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ TP để tạo các điều kiện về kinh tế, văn hóa phục vụ hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ TP.

B- Nhiệm vụ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố

1- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch do Đại hội Công đoàn thành phố đã thông qua, các Nghị quyết, Chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố; đảm bảo công tác báo cáo thông tin kịp thời phục vụ yêu cầu lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.

2- Giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các nghị quyết, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến CNVC-LĐ.

3- Thực hiện công tác cán bộ theo qui định phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Công đoàn các cấp theo chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố.

4- Tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động TP, hoạt động đúng pháp luật và định hướng chính trị của tổ chức Công đoàn.

5- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP; quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, tài sản và công tác khen thưởng, kỷ luật theo quy định của tổ chức Công đoàn.