DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

            Khóa I (1976 – 1981)

 

1- Đ/c Nguyễn Hộ                        Thư ký

2- Đ/c Đặng Mai                           Phó Thư ký

3- Đ/c Lê Thị Bạch                       Phó Thư ký

4- Đ/c Lê Phiếm                           Ủy viên Thường vụ

5- Đ/c Nguyễn Nam Lộc               Ủy viên Thường vụ

6- Đ/c Đỗ Hoàng Hải                    Ủy viên Thường vụ

7- Đ/c Trần Kiện                           Ủy viên Thường vụ

8- Đ/c Lê Minh Châu                    Ủy viên Thường vụ

9- Vũ Thị Lợi                                Ủy viên Thường vụ

10- Đ/c Nguyễn Hữu Tốt              Ủy viên Thường vụ

11- Đ/c Trương Văn Khâm           Ủy viên Thường vụ

12- Đ/c Nguyễn Thành Công       Ủy viên Ban Chấp hành

13- Đ/c Nguyễn Thành                 Ủy viên Ban Chấp hành

14- Đ/c Nguyễn Văn Tiến             Ủy viên Ban Chấp hành

15- Đ/c Huỳnh Tấn Thanh            Ủy viên Ban Chấp hành

16- Đ/c Nguyễn Văn Tùng            Ủy viên Ban Chấp hành

17- Đ/c Phan Liên Chi                  Ủy viên Ban Chấp hành

18- Đ/c Lê Xuân Hoàng                Ủy viên Ban Chấp hành

19- Đ/c Nguyễn Văn Xích             Ủy viên Ban Chấp hành

20- Đ/c Nguyễn Bá Bàng              Ủy viên Ban Chấp hành

21- Đ/c Nguyễn Văn Ry                Ủy viên Ban Chấp hành

22- Đ/c Nguyễn Hoàng Minh        Ủy viên Ban Chấp hành

23- Đ/c Nguyễn Hồng Thắm         Ủy viên Ban Chấp hành

24- Đ/c Nguyễn Văn Nuôi             Ủy viên Ban Chấp hành

25- Đ/c Quách Lan Anh                Ủy viên Ban Chấp hành

26- Đ/c Nguyễn Văn Ấm               Ủy viên Ban Chấp hành

27- Đ/c Phạm Thị Huệ                  Ủy viên Ban Chấp hành

28- Đ/c Tạ Xuân Lâm                   Ủy viên Ban Chấp hành

29- Đ/c Phạm Thúy Phượng        Ủy viên Ban Chấp hành

30- Đ/c Trần Minh Thơ                 Ủy viên Ban Chấp hành

31- Đ/c Nguyễn Thanh Truyền     Ủy viên Ban Chấp hành

32- Đ/c Trần Thăng                      Ủy viên Ban Chấp hành

33- Đ/c Nguyễn Thị Năng             Ủy viên Ban Chấp hành

34- Đ/c Trương Công Trứ             Ủy viên Ban Chấp hành

35- Đ/c Nguyễn Văn Quang          Ủy viên Ban Chấp hành

36- Đ/c Đặng Quốc Quyền            Ủy viên Ban Chấp hành

37- Đ/c Hà Thanh Rồi                    Ủy viên Ban Chấp hành

38- Đ/c Trương Văn Minh              Ủy viên Ban Chấp hành

39- Đ/c Cao Văn Lợi                      Ủy viên Ban Chấp hành

40- Đ/c Bùi Thị Ngọc Hường         Ủy viên Ban Chấp hành

41- Đ/c Nguyễn Văn Giàu             Ủy viên Ban Chấp hành

42- Đ/c Đỗ Như Đào                     Ủy viên Ban Chấp hành

43- Đ/c Nguyễn Văn Bảy              Ủy viên Ban Chấp hành

44- Đ/c Đặng Ngọc Tùng              Ủy viên Ban Chấp hành

45- Đ/c Lê Văn Ba                        Ủy viên Ban Chấp hành

 

Bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ:

Đ/c Mai Văn Bảy

Đ/c Lê Minh Đức

Đ/c Phan Văn Đại

Đ/c Hoàng Thị Khánh

Đ/c Nguyễn Ngọc Hà

Đ/c Nguyễn Thị Tạo