DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khóa II (1981 – 1983)

 

1- Đ/c Mai Văn Bảy                      Thư ký

2- Đ/c Lê Thị Bạch                       Phó Thư ký

3- Đ/c Trần Kiện                           Phó Thư ký

4- Đ/c Đinh Khắc Cần                  Ủy viên Thường vụ

5- Đ/c Phan Nhật Cang                Ủy viên Thường vụ

6- Đ/c Nguyễn Nam Lộc               Ủy viên Thường vụ

7- Đ/c Phan Văn Đại                     Ủy viên Thường vụ

8- Đ/c Trần Thị Kim Luyến            Ủy viên Thường vụ

9- Đ/c Lê Hồng Tư                        Ủy viên Thường vụ

10- Đ/c Nguyễn Văn Thái              Ủy viên Thường vụ

(Phan Xuân Nam)

11- Đ/c Nguyễn Hoàng Minh         Ủy viên Thường vụ

12- Đ/c Trần Văn Sang                 Ủy viên Thường vụ

13- Đ/c Đặng Văn Năm                 Ủy viên Thường vụ

14- Đ/c Tạ Duy Bình                     Ủy viên Thường vụ

15- Đ/c Trần Thị Thu Lang            Ủy viên Thường vụ

16- Đ/c Ngô Thanh An                  Ủy viên Ban Chấp hành

17- Đ/c Nguyễn Văn Ấm               Ủy viên Ban Chấp hành

18- Đ/c Trần Văn Bình                  Ủy viên Ban Chấp hành

19- Đ/c Lê Tú Cẩm                       Ủy viên Ban Chấp hành

20- Đ/c Tống Văn Công                Ủy viên Ban Chấp hành

21- Đ/c Nguyễn Thị Cuộc             Ủy viên Ban Chấp hành

22- Đ/c Quách Văn Danh             Ủy viên Ban Chấp hành

23- Đ/c Hoàng Thị Kim Dung       Ủy viên Ban Chấp hành

24- Đ/c Trần Chí Đáo                   Ủy viên Ban Chấp hành

25- Đ/c Nguyễn Văn Giao            Ủy viên Ban Chấp hành

26- Đ/c Lê Văn Hoàng                  Ủy viên Ban Chấp hành

27- Đ/c Lê Xuân Hoàng                Ủy viên Ban Chấp hành

28- Đ/c Nguyễn Thị Khánh Hòa    Ủy viên Ban Chấp hành

29- Đ/c Tô Minh Hiếu                    Ủy viên Ban Chấp hành

30- Đ/c Lê Văn Kế                        Ủy viên Ban Chấp hành

31- Đ/c Nguyễn Thị Lãm              Ủy viên Ban Chấp hành

32- Đ/c Lai Mỹ Lệ                         Ủy viên Ban Chấp hành

33- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Minh      Ủy viên Ban Chấp hành

34- Đ/c Thoại Miêu                       Ủy viên Ban Chấp hành

35- Đ/c Võ Thị Mỹ                         Ủy viên Ban Chấp hành

36- Đ/c Nguyễn Hữu Phước         Ủy viên Ban Chấp hành

37- Đ/c Nguyễn Thị Sương           Ủy viên Ban Chấp hành

38- Đ/c Phạm Thị Tài                    Ủy viên Ban Chấp hành

39- Đ/c Trần Văn Tây                    Ủy viên Ban Chấp hành

40- Đ/c Nguyễn Văn Tiến              Ủy viên Ban Chấp hành

41- Đ/c Nguyễn Trí Tiến                Ủy viên Ban Chấp hành

42- Đ/c Nguyễn Văn Tùng             Ủy viên Ban Chấp hành

43- Đ/c Nguyễn Thành                  Ủy viên Ban Chấp hành

44- Đ/c Nguyễn Văn Thắng           Ủy viên Ban Chấp hành

45- Đ/c Nguyễn Chí Thiện             Ủy viên Ban Chấp hành

46- Đ/c Trần Quốc Tuấn                Ủy viên Ban Chấp hành

47- Đ/c Lê Hoàng Thủy                 Ủy viên Ban Chấp hành

48- Đ/c Huỳnh Tư                          Ủy viên Ban Chấp hành

49- Đ/c Dương Tước                     Ủy viên Ban Chấp hành

50- Đ/c Nguyễn Ngọc Tín              Ủy viên Ban Chấp hành

51- Đ/c Nguyễn Thị Phi Yến          Ủy viên Ban Chấp hành