DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khóa 3 (1983 – 1988)

1- Đ/c Mai Văn Bảy                             Thư ký

2- Đ/c Lê Thị Bạch                               Phó Thư ký

3- Đ/c Trần Kiện                                  Phó Thư ký

4- Đ/c Lê Hồng Tư                               Phó Thư ký

5- Đ/c Đinh Khắc Cần                          Ủy viên Thường vụ

6- Đ/c Lê Xuân Hoàng                         Ủy viên Thường vụ

7- Đ/c Trần Thị Kim Luyến                   Ủy viên Thường vụ

8- Đ/c Phan Nhật Cang                        Ủy viên Thường vụ

9- Đ/c Tống Văn Công                         Ủy viên Thường vụ

10- Đ/c Lê Thanh Đạo                          Ủy viên Thường vụ

(Nguyễn Văn Đức)

11- Đ/c Tạ Duy Bình (Thanh Bình)      Ủy viên Thường vụ

12- Đ/c Nguyễn Nam Lộc                    Ủy viên Thường vụ

13- Đ/c Trần Thị Thu Lang                  Ủy viên Thường vụ

14- Đ/c Trần Văn Tây                          Ủy viên Thường vụ

15- Đ/c Trần Văn Sang                        Ủy viên Thường vụ

16- Đ/c Nguyễn Văn Thái                    Ủy viên Thường vụ

17- Đ/c Đặng Văn Năm                       Ủy viên Thường vụ

18- Đ/c Ngô Thanh An                        Ủy viên Ban Chấp hành

19- Đ/c Nguyễn Văn Ấm                      Ủy viên Ban Chấp hành

20- Đ/c Trần Văn Bình                         Ủy viên Ban Chấp hành

21- Đ/c Lê Tú Cẩm                              Ủy viên Ban Chấp hành

22- Đ/c Nguyễn Thị Cuộc                    Ủy viên Ban Chấp hành

23- Đ/c Hoàng Thị Kim Dung              Ủy viên Ban Chấp hành

24- Đ/c Võ Thị Đấu                              Ủy viên Ban Chấp hành

25- Đ/c Lê Quang Đệ                           Ủy viên Ban Chấp hành

26- Đ/c Lê Văn Hoàng                          Ủy viên Ban Chấp hành

27- Đ/c Hồ Văn Khiết                            Ủy viên Ban Chấp hành

28- Đ/c Nguyễn Thị Lan                       Ủy viên Ban Chấp hành

29- Đ/c Trần Minh Lợi                           Ủy viên Ban Chấp hành

30- Đ/c Võ Thị Mỹ                                 Ủy viên Ban Chấp hành

31- Đ/c Nguyễn Khắc Ngân                  Ủy viên Ban Chấp hành

32- Đ/c Lê Thị Oanh                             Ủy viên Ban Chấp hành

33- Đ/c Nguyễn Thanh Phong              Ủy viên Ban Chấp hành

34- Đ/c Trần Hữu Phước                      Ủy viên Ban Chấp hành

35- Đ/c Nguyễn Trương Quế                Ủy viên Ban Chấp hành

36- Đ/c Tô Sang                                   Ủy viên Ban Chấp hành

37- Đ/c Huỳnh Văn Sấm                      Ủy viên Ban Chấp hành

38- Đ/c Nguyễn Thị Tạo                       Ủy viên Ban Chấp hành

39- Đ/c Nguyễn Thành                         Ủy viên Ban Chấp hành

40- Đ/c Vũ Thanh                                 Ủy viên Ban Chấp hành

41- Đ/c Nguyễn Văn Thắng                  Ủy viên Ban Chấp hành

42- Đ/c Trần Văn Thắng                       Ủy viên Ban Chấp hành

43- Đ/c Nguyễn Chí Thiện                    Ủy viên Ban Chấp hành

44- Đ/c Nguyễn Hồng Thy                    Ủy viên Ban Chấp hành

45- Đ/c Nguyễn Trí Tiến                       Ủy viên Ban Chấp hành

46- Đ/c Trần Quốc Tuấn                      Ủy viên Ban Chấp hành

47- Đ/c Nguyễn Văn Tùng                   Ủy viên Ban Chấp hành

48- Đ/c Hồng Minh Tư                         Ủy viên Ban Chấp hành

49- Đ/c Huỳnh Tư                                Ủy viên Ban Chấp hành

50- Đ/c Nguyễn Hoa Vân                     Ủy viên Ban Chấp hành

51- Đ/c Nguyễn Thị Yến                      Ủy viên Ban Chấp hành