DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khóa IV (1988 – 1993)

 

1- Đ/c Nguyễn Văn Tư                         Thư ký

2- Đ/c Hoàng Thị Khánh                       Phó Thư ký Thường trực

3- Đ/c Lê Hồng Tư                                Phó Thư ký

4- Đ/c Đinh Khắc Cần

5- Đ/c Lê Văn Hoàng

6- Đ/c Lê Tú Cẩm                                Ủy viên Thường vụ

7- Đ/c Trần Văn Bình                           Ủy viên Thường vụ

8- Đ/c Huỳnh Văn Kiệt                         Ủy viên Thường vụ

9- Đ/c Đoàn Thị Thu Hà                       Ủy viên Thường vụ

10- Đ/c Nguyễn Hồng Thy                   Ủy viên Thường vụ

11- Đ/c Đặng Văn Năm                        Ủy viên Thường vụ

12- Đ/c Trần Thị Thu Lang                   Ủy viên Thường vụ

13- Đ/c Bạch Văn Bảy                          Ủy viên Thường vụ

14- Đ/c Nguyễn Hữu Phước                Ủy viên Thường vụ

15- Đ/c Nguyễn Thị Năm                     Ủy viên Thường vụ

16- Đ/c Nguyễn An Bình                      Ủy viên Ban Chấp hành

17- Đ/c Nguyễn Thị Can                       Ủy viên Ban Chấp hành

18- Đ/c Võ Quang Châu                       Ủy viên Ban Chấp hành

19- Đ/c Đặng Văn Danh                       Ủy viên Ban Chấp hành

20- Đ/c Nguyễn Văn Diệp                     Ủy viên Ban Chấp hành

21- Đ/c Phạm Kim Dung                       Ủy viên Ban Chấp hành

22- Đ/c Nguyễn Yên Hà                        Ủy viên Ban Chấp hành

23- Đ/c Lê Thanh Hải                           Ủy viên Ban Chấp hành

24- Đ/c Nguyễn Hữu Hậu                     Ủy viên Ban Chấp hành

25- Đ/c Huỳnh Văn Kiệt                        Ủy viên Ban Chấp hành

26- Đ/c Nguyễn Hải Kim                       Ủy viên Ban Chấp hành

27- Đ/c Võ Văn Khanh                          Ủy viên Ban Chấp hành

28- Đ/c Trương Thị Cẩm Lai                Ủy viên Ban Chấp hành

29- Đ/c Trần Minh Lợi                          Ủy viên Ban Chấp hành

30- Đ/c Nguyễn Minh Mẫn                   Ủy viên Ban Chấp hành

31- Đ/c Lê Đức Minh                            Ủy viên Ban Chấp hành

32- Đ/c Võ Thị Mỹ                                Ủy viên Ban Chấp hành

33- Đ/c Trần Thị Thu Nga                    Ủy viên Ban Chấp hành

34- Đ/c Nguyễn Tấn Quang                 Ủy viên Ban Chấp hành

35- Đ/c Nguyễn Trương Quế               Ủy viên Ban Chấp hành

36- Đ/c Tô Sang                                  Ủy viên Ban Chấp hành

37- Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn                  Ủy viên Ban Chấp hành

38- Đ/c Trần Văn Tốt                           Ủy viên Ban Chấp hành

39- Đ/c Đặng Ngọc Tùng                     Ủy viên Ban Chấp hành

40- Đ/c Nguyễn Văn Tùng                   Ủy viên Ban Chấp hành

41- Đ/c Lê Ngọc Thành                       Ủy viên Ban Chấp hành

42- Đ/c Nguyễn Thị Thạch                  Ủy viên Ban Chấp hành

43- Đ/c Phạm Minh Thắng                  Ủy viên Ban Chấp hành

44- Đ/c Lê Thị Thất                             Ủy viên Ban Chấp hành

45- Đ/c Nguyễn Thị Thiện                   Ủy viên Ban Chấp hành

46- Đ/c Võ Thị Thúy                            Ủy viên Ban Chấp hành

47- Đ/c Đặng Thị Thủy                        Ủy viên Ban Chấp hành

48- Đ/c Phan Thị Anh Thư                   Ủy viên Ban Chấp hành

49- Đ/c Hoàng Thị Diễm Trang            Ủy viên Ban Chấp hành

50- Đ/c Nguyễn Minh Trung                 Ủy viên Ban Chấp hành

51- Đ/c Lê Công Trường                      Ủy viên Ban Chấp hành

 

Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ:

1- Đ/c Lương Thị Thuận, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố

2- Đ/c Phan Hồng Chiến, Tổng Biên tập Báo Người Lao động

3- Đ/c Hà Thị Là, Chủ tịch LĐLĐ huyện Củ Chi