DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khóa IX (2008 – 2013)

1- Đ/c Nguyễn Huy Cận               Chủ tịch

2- Đ/c Nguyễn Việt Cường           Phó Chủ tịch

3- Đ/c Trương Lâm Danh             Phó Chủ tịch

4- Đ/c Trần Thanh Hải                  Phó Chủ tịch

5- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy       Phó Chủ tịch

6- Đ/c Đinh Văn Cường                Ủy viên Ban Thường vụ

7- Đ/c Vân Trọng Dũng                Ủy viên Ban Thường vụ

8- Đ/c Trần Trung Dũng               Ủy viên Ban Thường vụ

9- Đ/c Nguyễn Thành Gia             Ủy viên Ban Thường vụ

10- Đ/c Phạm Thị Hoa                  Ủy viên Ban Thường vụ

11- Đ/c Phạm Văn Kết                  Ủy viên Ban Thường vụ

12- Đ/c Nguyễn Văn Khải             Ủy viên Ban Thường vụ

13- Đ/c Trần Thanh Nghĩa            Ủy viên Ban Thường vụ

14- Đ/c Dương Văn Nhân             Ủy viên Ban Thường vụ

15- Đ/c Đỗ Danh Phương             Ủy viên Ban Thường vụ

16- Đ/c Nguyễn Vinh Thái             Ủy viên Ban Thường vụ

17- Đ/c Mai Thị Bích Vân              Ủy viên Ban Thường vụ

18- Đ/c Trương Canh Ba              Ủy viên Ban Chấp hành

19- Đ/c Phạm Ngọc Đoàn             Ủy viên Ban Chấp hành

20- Đ/c Đoàn Thị Hạnh                 Ủy viên Ban Chấp hành

21- Đ/c Nguyễn Văn Hạnh            Ủy viên Ban Chấp hành

22- Đ/c Phan Thị Lan                    Ủy viên Ban Chấp hành

23- Đ/c Trương Trần Đạt              Ủy viên Ban Chấp hành

24- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân    Ủy viên Ban Chấp hành

25- Đ/c Nguyễn Tiến Đạt              Ủy viên Ban Chấp hành

26- Đ/c Võ Văn Đủ                       Ủy viên Ban Chấp hành

27- Đ/c Nguyễn Thu Hương        Ủy viên Ban Chấp hành

28- Đ/c Lê Vinh Danh                  Ủy viên Ban Chấp hành

29- Đ/c Huỳnh Văn Lợi                Ủy viên Ban Chấp hành

30- Đ/c Trần Đức Phương           Ủy viên Ban Chấp hành

31- Đ/c Võ Văn Tận                     Ủy viên Ban Chấp hành

32- Đ/c Trần Minh Vũ                   Ủy viên Ban Chấp hành

33- Đ/c Trần Thị Thanh Hiền        Ủy viên Ban Chấp hành

34- Đ/c Lê Văn Kiệm                    Ủy viên Ban Chấp hành

35- Đ/c Huỳnh Ngũ Há                 Ủy viên Ban Chấp hành

36- Đ/c Hoàng Thúy Huệ             Ủy viên Ban Chấp hành

37- Đ/c Lê Thị Mỹ Châu               Ủy viên Ban Chấp hành

38- Đ/c Nguyễn văn Danh            Ủy viên Ban Chấp hành

39- Đ/c Lê Hồng Triền                  Ủy viên Ban Chấp hành

40- Đ/c Trần Thiện Thành            Ủy viên Ban Chấp hành

41- Đ/c Lâm Như Quyền              Ủy viên Ban Chấp hành

42- Đ/c Huỳnh Kim Hoàng           Ủy viên Ban Chấp hành

43- Đ/c Nguyễn Ngọc Chính        Ủy viên Ban Chấp hành

44- Đ/c Nguyễn Thị Thanh           Ủy viên Ban Chấp hành

45- Đ/c Củ Phát Nghiệp               Ủy viên Ban Chấp hành

46- Đ/c Phan Huy Cường            Ủy viên Ban Chấp hành

47- Đ/c Nguyễn Thị Lê                 Ủy viên Ban Chấp hành

48- Đ/c Nguyễn Thị Bạch Lan      Ủy viên Ban Chấp hành

49- Đ/c Nguyễn Thị Minh Trang   Ủy viên Ban Chấp hành

50- Đ/c Võ Thị Tuyết Nga            Ủy viên Ban Chấp hành

51- Đ/c Nguyễn Văn Thắng         Ủy viên Ban Chấp hành

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

KHÓA IX (2008 – 2013)

1- Đ/c Trần Thanh Nghĩa              Chủ nhiệm

2- Đ/c Lê Anh Tuấn                      Phó Chủ nhiệm

3- Đ/c Huỳnh Tấn Dũng                 Ủy viên

4- Đ/c Nguyễn Thái Dương           Ủy viên

5- Đ/c Nguyễn Văn Hoàng            Ủy viên

6- Đ/c Nguyễn Hữu Hùng             Ủy viên

7- Đ/c Trần Thị Ánh Linh               Ủy viên

8- Đ/c Võ Thị Hoài Nam                Ủy viên

9- Đ/c Đỗ Thị Xuân Nghĩa            Ủy viên