DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khóa VII (1998 – 2003)

1- Đ/c Đặng Ngọc Tùng                   Chủ tịch

2- Đ/c Nguyễn Huy Cận                   Phó Chủ tịch

3- Đ/c Hà Thị Là                               Phó Chủ tịch

4- Đ/c Mai Đức Chính                       Ủy viên Thường vụ

5- Đ/c Trần Thanh Hải                      Ủy viên Thường vụ

6- Đ/c Mai Thị Nguyệt Ánh               Ủy viên Thường vụ

7- Đ/c Phan Thị Anh Thư                 Ủy viên Thường vụ

8- Đ/c Nguyễn Hòa                           Ủy viên Thường vụ

9- Đ/c Nguyễn Duy Hiếu                   Ủy viên Thường vụ

10- Đ/c Phan Hồng Chiến                Ủy viên Thường vụ

11- Đ/c Nguyễn Việt Cường             Ủy viên Thường vụ

12- Đ/c Nguyễn Thị Năm                  Ủy viên Thường vụ

13- Đ/c Đoàn Thị Thu Hà                 Ủy viên Thường vụ

14- Đ/c Trương Thị Cẩm Lai            Ủy viên Thường vụ

15- Đ/c Nguyễn Kim Lý                    Ủy viên Thường vụ

16- Đ/c Tô Thành Công                   Ủy viên Ban Chấp hành

17- Đ/c Vũ Viết Cương                    Ủy viên Ban Chấp hành

18- Đ/c Thái Thị Thu Em                 Ủy viên Ban Chấp hành

19- Đ/c Trần Thị Hạnh                     Ủy viên Ban Chấp hành

20- Đ/c Phan Mỹ Hoa                      Ủy viên Ban Chấp hành

21- Đ/c Huỳnh Kim Hoàng               Ủy viên Ban Chấp hành

22- Đ/c Trần Thị Huệ                       Ủy viên Ban Chấp hành

23- Đ/c Cao Thanh Hùng                 Ủy viên Ban Chấp hành

24- Đ/c Nguyễn Chương Hứa         Ủy viên Ban Chấp hành

25- Đ/c Bùi Huy                               Ủy viên Ban Chấp hành

26- Đ/c Nguyễn Thành Hy               Ủy viên Ban Chấp hành

27- Đ/c Nguyễn Thị Lan                   Ủy viên Ban Chấp hành

28- Đ/c Đinh Tiến Lâm                     Ủy viên Ban Chấp hành

29- Đ/c Phạm Thị Liên                     Ủy viên Ban Chấp hành

30- Đ/c Trần Trung Mậu                   Ủy viên Ban Chấp hành

31- Đ/c Trần Thị Mỵ                          Ủy viên Ban Chấp hành

32- Đ/c Cao Văn Phần                      Ủy viên Ban Chấp hành

33- Đ/c Trương Thị Phấn                  Ủy viên Ban Chấp hành

34- Đ/c Nguyễn Minh Phong             Ủy viên Ban Chấp hành

35- Đ/c Lý Thành Phương                Ủy viên Ban Chấp hành

36- Đ/c Lê Nhật Quang                     Ủy viên Ban Chấp hành

37- Đ/c Nguyễn Văn Quán                Ủy viên Ban Chấp hành

38- Đ/c Cao Văn Sang                      Ủy viên Ban Chấp hành

39- Đ/c Trần Hồng Sơn                     Ủy viên Ban Chấp hành

40- Đ/c Trương Hồng Sơn                Ủy viên Ban Chấp hành

41- Đ/c Đ/c Đỗ Hữu Tài                    Ủy viên Ban Chấp hành

42- Đ/c Đặng Thị Xuân Thảo            Ủy viên Ban Chấp hành

43- Đ/c Nguyễn Văn Thành              Ủy viên Ban Chấp hành

44- Đ/c Nguyễn Huy Thám               Ủy viên Ban Chấp hành

45- Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn              Ủy viên Ban Chấp hành

46- Đ/c Hoàng Thị Diễm Trang        Ủy viên Ban Chấp hành

47- Đ/c Nguyễn Trọng                      Ủy viên Ban Chấp hành

48- Đ/c Lê Thị Tùng                         Ủy viên Ban Chấp hành

49- Đ/c Nguyễn Đức Tú                   Ủy viên Ban Chấp hành

50- Đ/c Hoàng Anh Tuấn                 Ủy viên Ban Chấp hành

51- Đ/c Nguyễn Đình Xuân              Ủy viên Ban Chấp hành

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

KHÓA VII

1- Đ/c Phan Thị Anh Thư                 Chủ nhiệm

2- Đ/c Trương Lâm Danh                 Phó Chủ nhiệm

3- Đ/c Trịnh Duy Đới                        Ủy viên

4- Đ/c Võ Văn Đời                            Ủy viên

5- Đ/c Nguyễn Đình Hiền                 Ủy viên

6- Đ/c Nguyễn Văn Hiệp                  Ủy viên

7- Đ/c Đậu Thị Nga                          Ủy viên

8- Đ/c Thủy Lê Nhạc                        Ủy viên

9- Đ/c Cao Văn Phần                       Ủy viên