DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khóa VIII (2003 – 2008)

1- Đ/c Đặng Ngọc Tùng                   Chủ tịch

2- Đ/c Nguyễn Huy Cận                   Phó Chủ tịch

3- Đ/c Hà Thị Là                               Phó Chủ tịch

4- Đ/c Mai Đức Chính                      Phó Chủ tịch

5- Đ/c Phan Thị Anh Thư                 Phó Chủ tịch

6- Đ/c Nguyễn Thành Gia                Ủy viên Thường vụ

7- Đ/c Nguyễn Việt Cường              Ủy viên Thường vụ

8- Đ/c Mai Thị Bích Vân                   Ủy viên Thường vụ

9- Đ/c Trương Lâm Danh                 Ủy viên Thường vụ

10- Đ/c Lê Trung Nghĩa                    Ủy viên Thường vụ

11- Đ/c Trần Thanh Hải                    Ủy viên Thường vụ

12- Đ/c Trần Trung Dũng                 Ủy viên Thường vụ

13- Đ/c Nguyễn Văn Tín                  Ủy viên Thường vụ

14- Đ/c Nguyễn Thị Năm                 Ủy viên Thường vụ

15- Đ/c Trương Thị Cẩm Lai            Ủy viên Thường vụ

16- Đ/c Nguyễn Tiến Đạt                 Ủy viên Ban Chấp hành

17- Đ/c Nguyễn Thành Hy               Ủy viên Ban Chấp hành

18- Đ/c Phan Minh Tân                    Ủy viên Ban Chấp hành

19- Đ/c Lê Văn Kiệm                        Ủy viên Ban Chấp hành

20- Đ/c Trần Thị Hạnh                      Ủy viên Ban Chấp hành

21- Đ/c Nguyễn Ngọc Chính            Ủy viên Ban Chấp hành

22- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân       Ủy viên Ban Chấp hành

23- Đ/c Phạm Thị Hoa                      Ủy viên Ban Chấp hành

24- Đ/c Cao Văn Sang                      Ủy viên Ban Chấp hành

25- Đ/c Lê Vinh Danh                        Ủy viên Ban Chấp hành

26- Đ/c Nguyễn Thế Thông               Ủy viên Ban Chấp hành

27- Đ/c Lê Nhật Quang                     Ủy viên Ban Chấp hành

28- Đ/c Phạm Ngọc Đoàn                 Ủy viên Ban Chấp hành

29- Đ/c Củ Phát Nghiệp                    Ủy viên Ban Chấp hành

30- Đ/c Lê Thị Phương Hồng           Ủy viên Ban Chấp hành

31- Đ/c Nguyễn Đức Minh                Ủy viên Ban Chấp hành

32- Đ/c Huỳnh Văn Lợi                     Ủy viên Ban Chấp hành

33- Đ/c Nguyễn Văn Quán               Ủy viên Ban Chấp hành

34- Đ/c Huỳnh Ngũ Há                     Ủy viên Ban Chấp hành

35- Đ/c Nguyễn Duy Hiếu                Ủy viên Ban Chấp hành

36- Đ/c Trần Đức Phương               Ủy viên Ban Chấp hành

37- Đ/c Lâm Như Quyền                  Ủy viên Ban Chấp hành

38- Đ/c Võ Thị Thanh Hương          Ủy viên Ban Chấp hành

39- Đ/c Nguyễn Hòa                        Ủy viên Ban Chấp hành

40- Đ/c Lê Thị Vuôn                        Ủy viên Ban Chấp hành

41- Đ/c Trần Thị Mỵ                        Ủy viên Ban Chấp hành

42- Đ/c Dương Văn Nhân                Ủy viên Ban Chấp hành

43- Đ/c Nguyễn Đức Tú                   Ủy viên Ban Chấp hành

44- Đ/c Lý Thành Phương               Ủy viên Ban Chấp hành

45- Đ/c Lê Thị Tùng                         Ủy viên Ban Chấp hành

46- Đ/c Nguyễn Huy Thám              Ủy viên Ban Chấp hành

47- Đ/c Đinh Tiến Lâm                     Ủy viên Ban Chấp hành

48- Đ/c Trần Thanh Hùng                Ủy viên Ban Chấp hành

49- Đ/c Nguyễn Sự                          Ủy viên Ban Chấp hành

50- Đ/c Đỗ Hữu Tài                         Ủy viên Ban Chấp hành

51- Đ/c Vũ Viết Cương                    Ủy viên Ban Chấp hành

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

KHÓA VIII

1- Đ/c Trương Lâm Danh                      Chủ nhiệm

2- Đ/c Võ Văn Đời                                 Phó Chủ nhiệm

3- Đ/c Hoàng Đình Dũng                      Ủy viên

4- Đ/c Trịnh Duy Đới                            Ủy viên

5- Đ/c Võ Thanh Bình Em                    Ủy viên

6- Đ/c Nguyễn Hữu Hùng                     Ủy viên

7- Đ/c Trần Thị Ánh Linh                      Ủy viên

8- Đ/c Đậu Thị  Nga                              Ủy viên

9- Đ/c Đỗ Thị Xuân Nghĩa                    Ủy viên

 

* Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ

1- Đ/c Trương Canh Ba

2- Đ/c Nguyễn Văn Hạnh

3- Đ/c Phan Thị Lan

4- Đ/c Trần Thanh Nghĩa