Sơ đồ tổ chức Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố

THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

 

tran-thi-dieu-thuy
Chủ Tịch

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy

KieuNgocVuĐồng chí Kiều Ngọc Vũ

Phó Chủ tịch

TranDoanTrung-e1501643495601Đồng chí Trần Đoàn Trung

Phó Chủ tịch Thường trực

chi_Thuy-e1501643558766

Đồng chí Lê Thị Kim Thúy

Phó Chủ tịch

HoXuanLam1973-e1531147739899Đồng chí Hồ Xuân Lâm

Phó Chủ tịch

PhamChiTam-1Đồng chí Phạm Chí Tâm

Phó Chủ tịch

 

Ban Tài chính Ban Tổ chức Ban Tuyên giáo Văn phòng Ban Chính sách-Pháp luật Ban Cán sự Giáo dục Văn phòng Ủy ban kiểm tra Ban Nữ Công

  D- Chức năng nhiệm vụ các phòng, ban Liên đoàn Lao động Thành phố

 1- Văn phòng:

      Điện thoại:    028.38.290.845

      Email       :    vanphong@congdoantphochiminh.org.vn

 • Chánh Văn phòng:         Đ/c Phùng Thái Quang
 • Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thái Dương
 • Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Hoàng Thái Cương
 • Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Ngô Thị Thủy

1.1- Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình công nhân viên chức lao động và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các Ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan; thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

1.2Nhiệm vụ:

– Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.

– Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản  do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

– Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

– Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình công nhân viên chức lao động; Đề xuất một số chủ trương công tác đối với công nhân, viên chức, lao động và công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ LĐLĐ TP chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác và tham mưu công tác đối ngoại cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

– Thông báo kết luận các cuộc họp, hội nghị và theo dõi đôn đốc các ban, đơn vị thực hiện các kết luận của Thường trực Ban Thường vụ và theo dõi kết quả xử lý các văn bản đã chuyển cho các ban, đơn vị.

– Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ TP. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan.

 2- Ban Tổ chức

      Điện thoại:       028.38.290.846

      Email       :       bantochuc@congdoantphochiminh.org.vn

 • Trưởng ban:         Đ/c Giang Văn Nam
 • Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Chúc Mừng

2.1- Chức năng:

– Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

2.2- Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh.

-Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, Quyết định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

– Thẩm định và trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn khi có yêu cầu.

– Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ ủy quyền: quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp ủy và Ban Thường vụ, bao gồm các việc: quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng Đoàn, dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

– Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách – Pháp luật xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức công đoàn.

 3- Ban Tuyên giáo

      Điện thoại:     028.38.290.826

      Email       :      bantuyengiao@congdoantphochiminh.org.vn

 • Trưởng ban        : Đ/c Nguyễn Thị Nga        
 • Phó Trưởng ban: Đ/c Phạm Thị Ngọc Hạnh

3.1- Chức năng:

– Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức lao động; Tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn

3.2Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.

– Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của công nhân, viên chức, lao động trong các thành phần kinh tế; tham mưu giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố trong việc chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; xây dựng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn.

– Giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo chí,  xuất bản trong hệ thống công đoàn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Phối hợp với Văn phòng và các Ban chuyên đề thực hiện thông tin trang Web Liên đoàn Lao động thành phố.

– Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng nội dung hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.

– Phối hợp nghiên cứu và hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân, viên chức, lao động.

– Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động.

 4- Ban Chính sách – Pháp luật:

      Điện thoại:       028.38.290.825

      Email       :       bancspl@congdoantphochiminh.org.vn

 • Trưởng ban:         Đ/c Nguyễn Thành Đô
 • Phó Trưởng ban: Đ/c Lê Anh Tuấn
 • Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Phi Hổ

4.1- Chức năng:

– Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế-xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong công nhân, viên chức, lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn.

4.2- Nhiệm vụ:

– Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

– Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.

– Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động ban thanh tra nhân dân.

– Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo qui định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, luật công đoàn và các lĩnh vực khác có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, luật công đoàn. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động, nắm và quản lý bệnh nghề nghiệp, những người hưởng chính sách về tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác bảo hộ lao động.

– Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, luật công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.

– Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công; hướng dẫn việc thực hiện vai trò đại diện trong tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

– Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

 5- Ban Tài chính

      Điện thoại:    028.38.290.836

      Email       :     bantaichinh@congdoantphochiminh.org.vn

 • Trưởng ban        :     Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc
 • Phó Trưởng ban :    Đ/c Võ Thanh Tâm

5.1- Chức năng:

– Tham mưu và giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố thực hiện chức năng quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5.2- Nhiệm vụ:

– Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố ban hành các văn bản tài chính công đoàn;

– Hướng dẫn các cấp công đoàn, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính công đoàn hàng năm; xét duyệt quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; tổng hợp dự toán, quyết toán năm báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của công đoàn;

– Hướng dẫn, kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc.

– Tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức quản lý và hướng dẫn công đoàn cấp dưới hoạt động kinh tế công đoàn.

– Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính công đoàn cấp dưới và các đơn vị trực thuộc;

– Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 6- Ban Nữ công

      Điện thoại:   028.38.290.842

      Email       :   bannucong@congdoantphochiminh.org.vn

 • Trưởng ban:         Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liên
 • Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo
 • Phó Trưởng ban: Đ/c Võ Thị Minh Phượng

6.1- Chức năng:

– Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ công nhân, viên chức, lao động; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ công nhân, viên chức, lao động.

6.2- Nhiệm vụ:

– Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ công nhân, viên chức, lao động.

– Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

– Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

– Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

 7- Văn phòng Ủy ban Kiểm tra

      Điện thoại:   028.38.290.843

      Email       :    uybankiemtra@congdoantphochiminh.org.vn

 • Chủ nhiệm:           Đ/c Trương Hồng Sơn
 • Phó Chủ nhiệm:   Đ/c Nguyễn Ngọc Nhân
 • Phó Chủ nhiệm:   Đ/c  Cao Xuân Dương

7.1- Chức năng:

– Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp hành LĐLĐ TP thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của công nhân viên chức lao động. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn.

7.2- Nhiệm vụ:

– Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban  kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra

– Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Ủy ban kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ủy ban kiểm tra.

– Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành.

– Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.

– Giúp Ban Chấp hành triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra.

– Tổng kết thực tiễn hoạt động Ủy ban Kiểm tra công công đoàn các cấp.

 8- Ban Cán sự-Giáo dục

      Điện thoại:   028.38.290.827

      Email       :   bancsgd@congdoantphochiminh.org.vn

 • Trưởng ban:         Đ/c Huỳnh Văn Sáu
 • Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy

8.1- Chức năng:

– Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ TP về việc theo dõi, chỉ đạo phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn khối trường.

8.2- Nhiệm vụ:

– Theo dõi, quản lý, tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, chỉ đạo phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn của Công đoàn cấp trên cơ sở Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh và  công đoàn cơ sở khu vực các Trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, dạy nghề và các đơn vị GDĐT trên địa bàn thành phố.

– Phối hợp với các Ban chuyên đề LĐLĐ TP các mảng, các lĩnh vực hoạt động công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vị giáo dục đào tạo.