Trong thời gian hai ngày, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động, truyền thông qua mạng xã hội facebook. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ định hướng một số nội dung về truyền thông qua mạng xã hội, định hướng công tác nắm bắt dư luận xã hội…

Trong khuôn khổ tập huấn, các đại biểu được thảo luận, đề xuất, hiến kế về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo công đoàn. Trong đó, tập trung một số vấn đề như: Chủ đề Tháng công nhân 2020, thuận lợi và khó khăn trong tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo công đoàn, chương trình học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp trong công nhân lao động, xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động…

Theo chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông về Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019-2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặt mục tiêu 100% công đoàn cấp trên cơ sở, 50% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch, đề xuất và thực hiện giải pháp đột phá để đẩy mạnh truyền thông về Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông về Công đoàn Việt Nam, công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên, người lao động trở lên hằng năm tổ chức ít nhất 4 hoạt động và công đoàn cơ sở có từ 500 – 1.000 đoàn viên, người lao động tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông về Công đoàn Việt Nam. Đến năm 2023, có từ 10 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động và cộng đồng trở lên được tiếp cận và giải đáp thông tin từ trang facebook Công đoàn Việt Nam.