Q3_3
LĐLĐ Quận 3 tổ chức ngày “Hội trăng rằm” năm 2019
13/09/2019
004257ea0f75e82bb164
Giúp giáo viên khó khăn an cư
23/09/2019

Thông báo về việc chuyển trả 2% Kinh phí Công đoàn do Tổng Liên đoàn chuyển trả thủ công

Công văn số 432/LĐLĐ ngày 19/9/2019 về việc chuyển trả 2% Kinh phí Công đoàn do Tổng Liên đoàn chuyển trả thủ công

Danh sách chuyn tr th công 2% Kinh phí Công đoàn do Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam chuyn tr năm 2018:

Ln 1 ngày 24/01/2018: Tải về

Ln 2 ngày 07/03/2018: Tải về

Ln 3 (có mã s thuế) ngày 02/05/2018: Tải về

Ln 3 (không có mã s thuế) ngày 02/05/2018: Tải về

Ln 4 (có mã s thuế) ngày 02/05/2018: Tải về

Ln 4 (không có mã s thuế) ngày 07/06/2018: Tải về

Ln 5 ngày 06/07/2018: Tải về

Ln 6 ngày 24/7/2018: Tải về

Ln 7 ngày 23/8/2018: Tải về

Ln 8 ngày 20/9/2018: Tải về

Ln 9 (có mã s thuế) ngày 27/12/2018: Tải về

Ln 9 (không có mã s thuế) ngày 28/12/2018: Tải về

 Mẫu danh sách các doanh nghiệp đề nghị chuyển trả tiền: Tải về