Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
07/HD-BTCTW 05/05/2017

Hướng dẫn về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

Xem Văn Bản
70/LĐLĐ 01/03/2017

Về việc báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Xem Văn Bản
15/TT-TU 21/02/2017

Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
09/CT-TW 17/11/2016

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
05-CT/TW 15/05/2016

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem Văn Bản
120-KL/TW 07/01/2016

Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Xem Văn Bản
79-KL/TW 25/12/2013

Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Xem Văn Bản
38-CtrHĐ/TƯ 08/07/2008

Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TƯ ngày 8/7/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
22-CT/TW 20/08/2008

Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Xem Văn Bản
20-NQ-TW 21/01/2008

Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
66-HD/BTGTW 03/08/2018

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Xem Văn Bản
5516/VP-VX 24/05/2018

Về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu

Xem Văn Bản
244/TĐKT 24/05/2018

V/v rà soát, thẩm định hồ sơ, đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng

Xem Văn Bản
3515/BTC-QLCS 28/03/2018

V/v xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công

Xem Văn Bản
2850/BTC-QLCS 14/03/2018

Về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

Xem Văn Bản
935-KH/LĐLĐ 13/03/2018

Kế hoạch tham gia hưởng ứng giờ trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Xem Văn Bản
675/UBND-KT 13/02/2018

Về việc phát động cán bộ, công chức, viên chức nữ mặc áo dài trong tháng 3 năm 2018

Xem Văn Bản
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem Văn Bản
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014

Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Xem Văn Bản
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014

QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem Văn Bản
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM

Xem Văn Bản
200/2013/NĐ-CP 26/11/2013

Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
88/KH-TLĐ 28/11/2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019

Xem Văn Bản
2355/TLĐ 30/12/2018

Về việc tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động

Xem Văn Bản
1990/TLĐ 03/10/2018

Về việc hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Xem Văn Bản
1609/TLĐ 08/08/2018

Về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Xem Văn Bản
1633/TLĐ 10/08/2018

Về việc phối hợp tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Xem Văn Bản
1651/TLĐ 13/08/2018

Về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018

Xem Văn Bản
1623/TLĐ 10/08/2018

Về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên”

Xem Văn Bản
1621/HD-TLĐ 09/08/2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook

Xem Văn Bản
71/BC-TLĐ 09/08/2018

Báo cáo cuộc thi Báo chí viết về công nhân và Công đoàn năm 2017-2018

Xem Văn Bản
1528/TLĐ 31/07/2018

V/v tuyên truyền phòng, chống thiên tai

Xem Văn Bản
1517/TLĐ 30/07/2018

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Xem Văn Bản
67/BC-TLĐ 27/07/2018

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
14/HD-LĐLĐ 22/06/2020

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2019

Xem Văn Bản
13/HD-LĐLĐ 19/06/2020

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020 trong các cấp Công đoàn Thành phố

Xem Văn Bản
34/KH-LĐLĐ 18/06/2020

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Văn hóa – Gia đình hạnh phúc

Xem Văn Bản
361/LĐLĐ 17/06/2020

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 684/QĐ-TLĐ

Xem Văn Bản
36/KH-LĐLĐ 17/06/2020

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp, giai đoạn 2016-2020

Xem Văn Bản
255/TB-LĐLĐ 12/06/2020

Thông báo về việc thực hiện kỷ yếu Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ Thành phố giai đoạn 2016-2020

Xem Văn Bản
334/LĐLĐ 11/06/2020

Bình xét thi đua hoạt động công đoàn Năm 2020

Xem Văn Bản
12/HD-LĐLĐ 11/06/2020

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ” Tháng hành động vì môi trường” năm 2020 trong các cấp Công đoàn Thành phố

Xem Văn Bản
11/HD-LĐLĐ 11/06/2020

Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2020 của TP.Hồ Chí Minh ” Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn hóa đô thị”

Xem Văn Bản
10/HD-LĐLĐ 11/06/2020

Hướng dẫn Hoạt động các Cụm, Khối thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố

Xem Văn Bản
253/TB-LĐLĐ 03/06/2020

Thông báo Tổ chức Hội thi ảnh ” Khoảnh khắc hạnh phúc”

Xem Văn Bản
30/KH-LĐLĐ 03/06/2020

Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2020

Xem Văn Bản
29/KH-LĐLĐ 01/06/2020

K/H Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh ohí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

Xem Văn Bản
28/KH-LĐLĐ 01/06/2020

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ” Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ (2010-2020)

Xem Văn Bản
306/LĐLĐ 22/05/2020

V/v Phân bổ đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Thành phố

Xem Văn Bản
302/LĐLĐ 21/05/2020

“V/v báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020”

Xem Văn Bản
Mẫu số liệu 21/05/2020

Biểu mẫu số liệu báo cáo 06 tháng năm 2020

Xem Văn Bản
89/BC-LĐLĐ 19/05/2020

Báo cáo Công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiến tiến giai đoạn 2019-2020

Xem Văn Bản
Tìm Văn Bản
Kiểu Văn Bản
Cơ Quan Ban Hành