Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
07/HD-BTCTW 05/05/2017

Hướng dẫn về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

Xem Văn Bản
70/LĐLĐ 01/03/2017

Về việc báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Xem Văn Bản
15/TT-TU 21/02/2017

Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
09/CT-TW 17/11/2016

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
05-CT/TW 15/05/2016

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem Văn Bản
120-KL/TW 07/01/2016

Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Xem Văn Bản
79-KL/TW 25/12/2013

Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Xem Văn Bản
38-CtrHĐ/TƯ 08/07/2008

Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TƯ ngày 8/7/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
22-CT/TW 20/08/2008

Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Xem Văn Bản
20-NQ-TW 21/01/2008

Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem Văn Bản
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014

Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Xem Văn Bản
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014

QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem Văn Bản
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM

Xem Văn Bản
200/2013/NĐ-CP 26/11/2013

Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

Xem Văn Bản
196/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Qui định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Xem Văn Bản
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Qui định chi tiết về tài chính Công đoàn

Xem Văn Bản
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013

QUY ĐỊNH TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Xem Văn Bản
95/2013/NĐ-CP 22/08/2013

Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem Văn Bản
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013

Qui định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem Văn Bản
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013

Qui định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Xem Văn Bản
60/2013/NĐ-CP 19/06/2013

Qui định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
96/BC-TLĐ 06/02/2018

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Xem Văn Bản
246/HD-TLD 09/02/2018

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Xem Văn Bản
136/TLĐ 23/01/2018

Về đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

Xem Văn Bản
130/BC-TLĐ 22/01/2018

Về những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn

Xem Văn Bản
64/HD-TLĐ 10/01/2018

Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”

Xem Văn Bản
2144/TLĐ 29/12/2017

Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018

Xem Văn Bản
2108/TLĐ 26/12/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công 2018

Xem Văn Bản
2106/QĐ-TLĐ 28/12/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn

Xem Văn Bản
2083/TLĐ 20/12/2017

Về tuyên truyền, giới thiệu chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động

Xem Văn Bản
1978/TLĐ 05/12/2017

Về in và phát hành tờ gấp Thông tin về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam

Xem Văn Bản
124/BC-TLĐ 07/12/2017

Báo cáo Tháng 11 năm 2017

Xem Văn Bản
09/TB-BQLDA 04/12/2017

Về việc sử dụng số điện thoại, email của Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
03/KH-LĐLĐ 25/01/2018

Kế hoạch tổ chức truyền thông về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018

Xem Văn Bản
02/HD-LĐLĐ 29/01/2018

Hướng dẫn về việc quy định mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Nhà nước và tổ chức Công đoàn

Xem Văn Bản
53/LĐLĐ-TC 05/02/2018

Về những vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đơn vị sự nghiệp công đoàn

Xem Văn Bản
47/LĐLĐ 02/02/2018

Về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước

Xem Văn Bản
45/LĐLĐ-CSPL 01/02/2018

Về việc triển khai thảo thuận hợp tác giữa Tổng liên đoàn với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Xem Văn Bản
42/LĐLĐ 30/01/2018

Về việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

Xem Văn Bản
37/LĐLĐ 29/01/2018

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Xem Văn Bản
36/LĐLĐ 29/01/2018

Về việc tăng cường phổ biến Báo Người Lao động đến công đoàn cơ sở

Xem Văn Bản
02/CTr-LĐLĐ 23/01/2018

Chương trình Công tác năm 2018

Xem Văn Bản
13/LĐLĐ 29/01/2018

Về việc phối hợp triển khai mua sản phẩm doanh nghiệp Lào

Xem Văn Bản
02/HD-LĐLĐ 29/01/2018

Về việc quy định mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Nhà nước và tổ chức Công đoàn

Xem Văn Bản
12/LĐLĐ 11/01/2018

Về việc phối hợp triển khai chương trình bán các mặt hàng Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Xem Văn Bản
Tìm Văn Bản
Kiểu Văn Bản
Cơ Quan Ban Hành