Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
07/HD-BTCTW 05/05/2017

Hướng dẫn về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

Xem Văn Bản
70/LĐLĐ 01/03/2017

Về việc báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Xem Văn Bản
15/TT-TU 21/02/2017

Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
09/CT-TW 17/11/2016

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
05-CT/TW 15/05/2016

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem Văn Bản
120-KL/TW 07/01/2016

Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Xem Văn Bản
79-KL/TW 25/12/2013

Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Xem Văn Bản
38-CtrHĐ/TƯ 08/07/2008

Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TƯ ngày 8/7/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
22-CT/TW 20/08/2008

Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Xem Văn Bản
20-NQ-TW 21/01/2008

Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
5516/VP-VX 24/05/2018

Về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu

Xem Văn Bản
244/TĐKT 24/05/2018

V/v rà soát, thẩm định hồ sơ, đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng

Xem Văn Bản
3515/BTC-QLCS 28/03/2018

V/v xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công

Xem Văn Bản
2850/BTC-QLCS 14/03/2018

Về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

Xem Văn Bản
935-KH/LĐLĐ 13/03/2018

Kế hoạch tham gia hưởng ứng giờ trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Xem Văn Bản
675/UBND-KT 13/02/2018

Về việc phát động cán bộ, công chức, viên chức nữ mặc áo dài trong tháng 3 năm 2018

Xem Văn Bản
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem Văn Bản
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014

Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Xem Văn Bản
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014

QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem Văn Bản
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM

Xem Văn Bản
200/2013/NĐ-CP 26/11/2013

Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

Xem Văn Bản
196/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Qui định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
812/TLĐ 26/04/2018

V/v công tác nhân sự Đại hội

Xem Văn Bản
911/TLĐ 11/05/2018

V/v tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xem Văn Bản
911/TLĐ 11/05/2018

V/v tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xem Văn Bản
962/HD-TLĐ 18/05/2018

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018 và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2018 trong các cấp công đoàn

Xem Văn Bản
29/KH-TLĐ 09/05/2018

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Xem Văn Bản
871/HD-TLĐ 10/05/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ công đoàn trong quá trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Xem Văn Bản
795/TLĐ 26/04/2018

V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Xem Văn Bản
801/HD-TLĐ 26/04/2018

Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội

Xem Văn Bản
785/HD-TLĐ 24/05/2018

V/v hướng dẫn chủ đề hoạt động công tác Dân số – Gia đình – Trẻ em năm 2018

Xem Văn Bản
883/QĐ-TLĐ 17/05/2018

Quyết định về việc ban hành Qui định Giám sát trong tổ chức Công đoàn

Xem Văn Bản
759/TLĐ 19/04/2018

Về việc triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong công tác nữ công của công đoàn

Xem Văn Bản
742/HD-TLĐ 17/04/2018

Hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
271/LĐLĐ-NC 20/06/2018

Về việc tham gia cuộc thi ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm

Xem Văn Bản
270/LĐLĐ-NC 20/06/2018

Về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục Dân số năm 2018

Xem Văn Bản
260/LĐLĐ 14/06/2018

V/v tuyên truyền Đại hội Công đoàn Thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xem Văn Bản
10/HD-LĐLĐ 05/06/2018

Hướng dẫn hoạt động của các Cụm, Khối thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018

Xem Văn Bản
28/KH-LĐLĐ 31/05/2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018

Xem Văn Bản
24/BC-LĐLĐ 29/05/2018

Báo cáo tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Thành phố tháng 05 năm 2018

Xem Văn Bản
Số 26/KH-LĐLĐ 28/05/2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2018

Xem Văn Bản
193/LĐLĐ 08/05/2018

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Xem Văn Bản
23/KHPH 03/05/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Một nhân cách lớn” lần thứ 4 năm 2018

Xem Văn Bản
20/BC-LĐLĐ 03/05/2018

Báo cáo tình hình CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố tháng 04/2018

Xem Văn Bản
117/TB-LĐLĐ 02/05/2018

Về việc chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2018

Xem Văn Bản
09/HD-LĐLĐ 19/04/2018

Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân Ngày Công đoàn Việt Nam

Xem Văn Bản
Tìm Văn Bản
Kiểu Văn Bản
Cơ Quan Ban Hành