Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
07/HD-BTCTW 05/05/2017

Hướng dẫn về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

Xem Văn Bản
70/LĐLĐ 01/03/2017

Về việc báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Xem Văn Bản
15/TT-TU 21/02/2017

Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
09/CT-TW 17/11/2016

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Xem Văn Bản
05-CT/TW 15/05/2016

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem Văn Bản
120-KL/TW 07/01/2016

Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Xem Văn Bản
79-KL/TW 25/12/2013

Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Xem Văn Bản
38-CtrHĐ/TƯ 08/07/2008

Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TƯ ngày 8/7/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
22-CT/TW 20/08/2008

Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Xem Văn Bản
20-NQ-TW 21/01/2008

Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
2850/BTC-QLCS 14/03/2018

Về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

Xem Văn Bản
935-KH/LĐLĐ 13/03/2018

Kế hoạch tham gia hưởng ứng giờ trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Xem Văn Bản
675/UBND-KT 13/02/2018

Về việc phát động cán bộ, công chức, viên chức nữ mặc áo dài trong tháng 3 năm 2018

Xem Văn Bản
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem Văn Bản
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014

Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Xem Văn Bản
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014

QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem Văn Bản
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM

Xem Văn Bản
200/2013/NĐ-CP 26/11/2013

Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

Xem Văn Bản
196/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Qui định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Xem Văn Bản
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Qui định chi tiết về tài chính Công đoàn

Xem Văn Bản
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013

QUY ĐỊNH TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Xem Văn Bản
95/2013/NĐ-CP 22/08/2013

Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
573/TLĐ 11/04/2018

V/v tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”

Xem Văn Bản
559/TLĐ 10/04/2018

V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018

Xem Văn Bản
564/HD-TLĐ 10/04/2018

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Xem Văn Bản
551/TLĐ 09/04/2018

V/v thực hiện hướng dẫn 132/HD-TLĐ và báo cáo số liệu CĐCS đông CNLĐ

Xem Văn Bản
19/KH-LĐLĐ 09/04/2018

V/v triển khai sản xuất phim tài liệu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và phóng sự Thủ tướng gặp gỡ công nhân năm 2018

Xem Văn Bản
25/BC-TLĐ 03/04/2018

Báo cáo Quý I/2018

Xem Văn Bản
18/KH-TLĐ 06/04/2018

Kế hoạch tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14

Xem Văn Bản
533/TLĐ 05/04/2018

V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền chống tác hại của thuốc lá năm 2018

Xem Văn Bản
396/TLĐ 19/03/2018

V/v đính chính Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

Xem Văn Bản
13/KH-TLĐ 16/03/2018

Kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện NQ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Khóa XII

Xem Văn Bản
408/TLĐ 21/03/2018

V/v hướng dẫn sử dụng đĩa nhạc Nghi lễ Công đoàn

Xem Văn Bản
393/TLĐ 16/03/2018

V/v triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018

Xem Văn Bản
Kí Hiệu Ngày Ban Hành Trích Dẫn Xem
09/HD-LĐLĐ 19/04/2018

Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân Ngày Công đoàn Việt Nam

Xem Văn Bản
104/TB-LĐLĐ 17/04/2018

Phân công tham gia các hoạt động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Cấp Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Xem Văn Bản
18/KH-LĐLĐ 09/04/2018

Kế hoạch tổ chức họp mặt công nhân lao động là người dân tộc thiểu số nhân “Tháng Công nhân” lần thứ 10 năm 2018

Xem Văn Bản
134/LĐLĐ-NC 09/04/2018

Về việc huy động CNVC-LĐ

Xem Văn Bản
17/BC-LĐLĐ 06/04/2018

Báo cáo về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Quý I/2018

Xem Văn Bản
17/KH-LĐLĐ 04/04/2018

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn chào mừng Đại hội XI Công đoàn Thành phố tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Xem Văn Bản
15/KHLT-LĐLĐ-SLĐTBXH 27/03/2018

Kế hoạch tổ chức Hội thi người phụ trách mạng lưới an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Thành phố năm 2018

Xem Văn Bản
12/KH-LĐLĐ 16/03/2018

Kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 10 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018

Xem Văn Bản
07/HD-LĐLĐ 04/04/2018

Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện 1 số nội dung hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Xem Văn Bản
130/LĐLĐ 05/04/2018

V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-ĐCT ngày 02/3/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Xem Văn Bản
128/LĐLĐ 04/04/2018

V/v tham gia Hội báo tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến của Thành phố

Xem Văn Bản
123/LĐLĐ-NC 03/04/2018

V/v nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Xem Văn Bản
Tìm Văn Bản
Kiểu Văn Bản
Cơ Quan Ban Hành